πŸ”₯ Get 650+ Tech Books and Courses for $3/m for 3 months

JavaScript Detect Mobile Browser Type

Sam Deering
Share

JavaScript code snippet to detect if a user is viewing the website using a mobile device and what mobile browser they are using. It’s helpful to detect browser version as there are hundreds of mobile devices out there but not as many browsers.

Here is a JavaScript function that may help you.

// Browser Detection Javascript
function whichBrs() {
	var agt=navigator.userAgent.toLowerCase();
	if (agt.indexOf("opera") != -1) return 'Opera';
	if (agt.indexOf("staroffice") != -1) return 'Star Office';
	if (agt.indexOf("webtv") != -1) return 'WebTV';
	if (agt.indexOf("beonex") != -1) return 'Beonex';
	if (agt.indexOf("chimera") != -1) return 'Chimera';
	if (agt.indexOf("netpositive") != -1) return 'NetPositive';
	if (agt.indexOf("phoenix") != -1) return 'Phoenix';
	if (agt.indexOf("firefox") != -1) return 'Firefox';
	if (agt.indexOf("safari") != -1) return 'Safari';
	if (agt.indexOf("skipstone") != -1) return 'SkipStone';
	if (agt.indexOf("msie") != -1) return 'Internet Explorer';
	if (agt.indexOf("netscape") != -1) return 'Netscape';
	if (agt.indexOf("mozilla/5.0") != -1) return 'Mozilla';
	if (agt.indexOf('/') != -1) {
		if (agt.substr(0,agt.indexOf('/')) != 'mozilla') {
			return navigator.userAgent.substr(0,agt.indexOf('/'));}
		else return 'Netscape';} else if (agt.indexOf(' ') != -1)
	return navigator.userAgent.substr(0,agt.indexOf(' '));
	else return navigator.userAgent;
}