Python program with signals

Can someone please take a look at my code, specifically part of signals and handler? It’s not working in a sense that handler doesn’t write signal in document on desktop that should be created…
Thank you in advance :hugs:

import os
import math
import signal
import threading, time
from threading import Thread
from sys import exit


def handler(naziv_signala, stog):
  """
  Pohranjuje 15. i 17. signal u tekstualnu datoteku na radnoj površini.
  """
  print("Naziv signala: ".format(naziv_signala))
  file = open((os.path.expanduser("~/Desktop")) + "/signal_stack.txt", "w")
  file.write(str(stog))
  file.close()
  print("Datoteka je pohranjena na radnoj površini.")


def PrviZadatak(n):
  """
  Ispisi pid, ime korisnika, i prioritet procesa.
  """
  t_end = time.time() + n # t_end je vrijeme zavrsetka, +n za broj sekundi koje ce se izvodit
  while time.time() < t_end:
    home = os.path.expanduser('~')
    os.chdir(home)
    broj_podprocesa = int(os.popen("ps --no-headers -o pid --ppid=$$ | wc -w").read())
    if broj_podprocesa < 2:
      print("Ne postoje 3 procesa!")
    # os.popen() otvara cijev koja povlači uneseni podatak i čita ga ili ispisuje ovisno o unosu r/w
    korisnik = os.getlogin()
    dijete = os.getpid()
    roditelj = os.getppid()
    deda = int(os.popen("ps -p %d -oppid=" % os.getppid()).read().strip())
    prioritet1 = os.getpriority(os.PRIO_PROCESS, dijete)
    prioritet2 = os.getpriority(os.PRIO_PROCESS, roditelj)
    prioritet3 = os.getpriority(os.PRIO_PROCESS, deda)

    print("PID\t\t\tKorisnik\t\tPrioritet")
    print(dijete, "\t\t", korisnik, "\t\t", prioritet1)
    print(roditelj, "\t\t", korisnik, "\t\t", prioritet2)
    print(deda, "\t\t", korisnik, "\t\t", prioritet3)


semafor1 = threading.Semaphore(2) # početna vrijednost brojača 2
suma = 0


def ZbrojKorijena(poc, kraj):
  """
  Zbraja elemente liste brojeva koja se prima kao argument u intervalu koji se proslijeduje kao argumenti u funkciji
  Interval [pocetak, kraj>
  """

  semafor1.acquire()
  global suma
  dat = open("steps.txt", "a")
  while poc < kraj:
    suma = suma + math.sqrt(poc)
    # ispisi u datoteku
    dat.write('{}: {}\n'.format(poc, suma))
    poc = poc + 1
  dat.close()
  semafor1.release()
  return suma


semafor = threading.Semaphore() # klasa za definiranje objekta koji predstavlja semafor s vrijednošću brojača ()


def brojac(m, trajanje):
  """
  sinkronizira trajanje rada dretvi tako da je isti jednako raspoređen
  """
  for i in range(m):
    semafor.acquire()
    m -= (i ** 2)
    semafor.release()
    time.sleep(1)
    trajanje += 1


def createListOfDividers(poc, kraj, k):
  """
  Racuna djelitelje broja unutar intervala [1,k]
  """
  lock.acquire()
  if kraj == k:
    global nameTwo
    nameTwo = threading.currentThread().getName()
  else:
    global nameOne
    nameOne = threading.currentThread().getName()
  if threadOne.is_alive():
    print('{} je poceo sa izvodenjem'.format(nameOne))
  if threadTwo.is_alive():
    print('{} je poceo sa izvodenjem'.format(nameTwo))
  global dividers

  for m in range(1, kraj + 1):
    for l in range(1, m + 1):
      if (m % l) == 0:
        dividers.append(l)
  lock.release()


def createListOfEvenNumbers(lista):
  """
  Izdvaja parne djelitelje pri zavrsetku izrade liste istih, to jest rada prve dvije dretve
  """
  global vrijeme_izvodenja
  lock.acquire()
  vrijeme_izvodenja = time.process_time()
  global nameThree
  nameThree = threading.currentThread().getName()
  print('{} je poceo sa izvodenjem'.format(nameThree))
  global evenNumbers
  for j in lista:
    if j % 2 == 0:
      evenNumbers.append(j)
  print('Lista parnih brojeva: ')
  print(evenNumbers)
  lock.release()


def settings():
  """
  Ispis glavnog menija
  """
  print("1 Ispis tablice vrijednosti\n"
     "2 Unos naziva signala\n"
     "3 Proračun zbroja drugih korijena svih vrijednosti intervala\n"
     "4 Ispis djelitelja vrijednosti")


print("Dobrodošli u program Seminarski rad. Slijedi glavni izbornik:")

settings()
choice = input("Unesite redni broj ispred funkcionalnosti koju želite pokrenuti: ")

while choice != "end" and choice != "kraj":
  while choice == "":
    choice = input("Unesite redni broj ispred funkcionalnosti koju želite pokrenuti: ")

  if choice == "1":
    n = int(input("Unesite cjelobrojnu vrijednost n manju od 10:"))
    while n > 10:
      n = int(input("Unesite cjelobrojnu vrijednost n manju od 10:"))
    if n < 10:
      PrviZadatak(n)
      settings()
      choice = input("Ponovno unesite redni broj ispred funkcionalnosti koju želite pokrenuti:")
    break

  if choice == "2":

    value = input("Unesite naziv signala koji želite poslati trenutnom procesu:")
    value = value.upper()
    while value == "":
      value = input("Unesite naziv signala koji želite poslati trenutnom procesu:")

    if value == 'SIGTERM' or value == 'TERM':
      signal.signal(signal.SIGTERM, handler)
      print("Pristignuti signal se upisuje u datoteku na radnoj površini")
      settings()
      choice = input("Ponovno unesite redni broj ispred funkcionalnosti koju želite pokrenuti:")

    elif value == 'SIGCHLD' or value == 'CHLD':
      signal.signal(signal.SIGCHLD, handler)
      print("Pristignuti signal se upisuje u datoteku na radnoj površini")
      settings()
      choice = input("Ponovno unesite redni broj ispred funkcionalnosti koju želite pokrenuti:")

    elif value == 'SIGQUIT' or value == 'QUIT':
      signal.signal(signal.SIGQUIT, signal.SIG_IGN)
      print("Signal se ignorira.")
      settings()
      choice = input("Ponovno unesite redni broj ispred funkcionalnosti koju želite pokrenuti:")

    elif value == 'SIGHUP' or value == 'HUP':
      signal.signal(signal.SIGHUP, signal.SIG_IGN)
      print("Signal se ignorira.")
      settings()
      choice = input("Ponovno unesite redni broj ispred funkcionalnosti koju želite pokrenuti:")

    elif value == 'SIGINT' or value == 'INT':
      signal.signal(signal.SIGINT, signal.SIG_IGN)
      print("Signal se ignorira.")
      settings()
      choice = input("Ponovno unesite redni broj ispred funkcionalnosti koju želite pokrenuti:")

    else:
      signal.signal(signal.SIGILL, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGTRAP, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGABRT, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGBUS, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGFPE, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGKILL, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGUSR1, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGSEGV, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGCONT, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGSTOP, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGTSTP, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGTTIN, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGVTALRM, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGPROF, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGWINCH, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGIO, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGPWR, signal.SIG_DFL)
      signal.signal(signal.SIGSYS, signal.SIG_DFL)
    break

  if choice == "3":
    m = int(input("Unesite cjelobrojnu vrijednost m veću od 5 milijuna:"))
    while m < 5000000:
      print('\nPogresan unos, probajte ponovno')
      m = int(input("Unesite cjelobrojnu vrijednost m veću od 5 milijuna:"))

    poc1 = 0
    ostatak = 0
    kraj = True
    while kraj:
      if m % 3 == 0:
        kraj1 = m / 3
        kraj = False
      else:
        m = m - 1
        ostatak = ostatak + 1

    poc2 = kraj1
    kraj2 = poc2 + kraj1
    poc3 = kraj2
    kraj3 = m + ostatak

    # pokreni tri dretve koje izvode funkciju ZbrojKorijena, svaka na svom intervalu
    p1 = Thread(target=ZbrojKorijena, args=(poc1, kraj1))
    p2 = Thread(target=ZbrojKorijena, args=(poc2, kraj2))
    p3 = Thread(target=ZbrojKorijena, args=(poc3, kraj3))

    p1.start()
    p2.start()
    p3.start()
    p1.join()
    p2.join()
    p3.join()
    print('Gotovo izvodenje')
    break

  if choice == "4":
    k = int(input("Unesite cjelobrojnu vrijednost k, ne manju od 1000 i ne veću od 200 000:"))
    while 1000 >= k >= 2000000:
      k = input("Unesite cjelobrojnu vrijednost k, ne manju od 1000 i ne veću od 200 000:")
      k = int(k)

    evenNumbers = []
    dividers = []

    lock = threading.RLock()
    kraj = True
    ostatak = 0
    while kraj:
      if k % 2 == 0:
        poc = int(k / 2)
        kraj = False
      else:
        k = k - 1
        ostatak = ostatak + 1
    k = k + ostatak
    threadOne = threading.Thread(target=createListOfDividers, args=(1, poc, k,))
    threadTwo = threading.Thread(target=createListOfDividers, args=(poc, k, k,))
    threadThree = threading.Thread(target=createListOfEvenNumbers, args=(dividers,))

    threadOne.start()
    threadOne.join()
    threadTwo.start()
    threadTwo.join()

    if threadOne.is_alive():
      print(
        'Dretva se jos izvodi')
      # ne izvodi se zbog join (dretva zavrsi izvodenje prije nego sto se dode do if-a)
    else:
      print('{} je zavrsio sa izvodenjem'.format(nameOne))
    if threadTwo.is_alive():
      print('Dretva se jos izvodi')
    else:
      print('{} je zavrsio sa izvodenjem'.format(nameTwo))

    print('\nLista djeljitelja je napravljena')
    threadThree.start()
    threadThree.join()
    if threadThree.is_alive():
      print(
        'Dretva se jos izvodi')
      # ne izvodi se zbog join (dretva zavrsi izvodenje prije nego sto se dode do if-a)
    else:
      print('{} je zavrsio sa izvodenjem'.format(nameThree))
    print("Vrijeme izvodenja dretve {} = {}".format(nameThree, time.process_time()))
    break

  settings()
  choice = input("Ponovno unesite redni broj ispred funkcionalnosti koju želite pokrenuti:")

  if choice == "end" and choice == "kraj":
    exit()

Welcome to the forums @KarlaJokic

[off-topic]
When you post code in the forum, you need to format it. To do so you can either select all the code and click the </> button, or type 3 backticks ``` on a separate line both before and after the code block.

I have done it for you this time.
[/off-topic]

Noted :slight_smile: Thank you.

1 Like

This topic was automatically closed 91 days after the last reply. New replies are no longer allowed.