1. when I click on a link it expands witth expandIT
2. then i click on the second link it expands too
but!!!
3. the first link did not colaps (close)

questions:

1. can i modify the script so that it colapses the old layer
when i open a new one?

2. are there better scripts out there for this kind of thing?

PHP Code:
<script language="JavaScript1.2">
NS4 = (document.layers) ? 1 : 0;
IE4 = (document.all) ? 1 : 0;
ver4 = (NS4 || IE4) ? 1 : 0;

if (ver4) {
    with (document) {
        write("<STYLE TYPE='text/css'>");
        if (NS4) {
            write(".parent {position:absolute; visibility:visible}");
            write(".child {position:absolute; visibility:visible}");
            write(".regular {position:absolute; visibility:visible}")
        }
        else {
            write(".child {display:none}")
        }
        write("</STYLE>");
    }
}

function getIndex(el) {
    ind = null;
    for (i=0; i<document.layers.length; i++) {
        whichEl = document.layers[i];
        if (whichEl.id == el) {
            ind = i;
            break;
        }
    }
    return ind;
}

function arrange() {
    nextY = document.layers[firstInd].pageY +document.layers[firstInd].document.height;
    for (i=firstInd+1; i<document.layers.length; i++) {
        whichEl = document.layers[i];
        if (whichEl.visibility != "hide") {
            whichEl.pageY = nextY;
            nextY += whichEl.document.height;
        }
    }
}

function initIt(){
    if (!ver4) return;
    if (NS4) {
        for (i=0; i<document.layers.length; i++) {
            whichEl = document.layers[i];
            if (whichEl.id.indexOf("Child") != -1) whichEl.visibility = "hide";
       }
        arrange();
    }
    else {
        divColl = document.all.tags("DIV");
        for (i=0; i<divColl.length; i++) {
            whichEl = divColl(i);
            if (whichEl.className == "child") whichEl.style.display = "none";
        }
    }
}

function expandIt(el) {
    if (!ver4) return;
    if (IE4) {
        whichEl = eval(el + "Child");
        if (whichEl.style.display == "none") {
            whichEl.style.display = "block";
        }
        else {
            whichEl.style.display = "none";
        }
    }
    else {
        whichEl = eval("document." + el + "Child");
        if (whichEl.visibility == "hide") {
            whichEl.visibility = "show";
        }
        else {
            whichEl.visibility = "hide";
        }
        arrange();
    }
}

onload = initIt;

</script>
            <div id="KB1Parent" class="parent"> <a href="#" onClick="expandIt('KB1'); return false" >
                  <font color="<?php echo "$txt_color2?>">...bright eyes</font></a></div>

                    <div id="KB1Child" class="child"> <p style="margin-left:20px;">
                          Vesta je jedina nevladina organizacija u BiH koja raspolaže trening paketima za tzv. community radio stanice (nevladine neprofitne radio stanice lokalnih zajednica) i to zahvaljujuæi èlanstvu u meðunarodnoj asocijaciji AMARC te edukaciji u Radio Netherland Training Centru u Holandiji. Prilagoðeni i vlastiti trening paketi za voðenje medija lokalnih zajednica prvo su testirani u samom VestaRadiju i èine dobru osnovu za dalji razvoj participativnih medija u BiH.</div><br>
            <div id="KB2Parent" class="parent"> <a href="#" onClick="expandIt('KB2'); return false">
                  <font color="<?php echo "$txt_color2?>">...radiohead</font></a></div>

                    <div id="KB2Child" class="child"><p style="margin-left:20px;">
                        Vesta izuzetnu pažnju poklanja ulozi žena u  socijalno-ekonomskom jaèanju društva i kroz svoje aktivnosti obezbjeðuje poligon za njihovo nesmetano djelovanje. Program podržava sve inicijative koje podstièu ravnopravno sudjelovanje polova u procesima odluèivanja i podstièe druge nevladine organizacije koje imaju sliène projekte. Do sada je kroz ovaj program educirano više desetina žena a rezultat su pokrenute brojne akcije u kojima su se korisnice angažovale na unapreðenju životne okoline.  </div><br>            <div id="KB3Parent" class="parent"> <a href="#" onClick="expandIt('KB3'); return false">
                  <font color="<?php echo "$txt_color2?>">...portishead</font></a></div>

                    <div id="KB3Child" class="child"><p style="margin-left:20px;">
                        Od poèetka djelovanja, Vesta je razvila niz projekta koji su doprinijeli  jaèanju  uloge pojedinaca u lokalnim zajednicama. Kroz edukativne radionice  i facilitiranje procesom javnog zagovaranja, ovaj program omoguæava graðanima da postanu aktivni sudionici socijalno-ekonomskih promjena i primjer samoorganizovanja. U saradnji sa lokalnim partnerima, Vesta je inicirala brojne akcije graðana koje su do sada rezultirale promjenama u sferi urbanog planiranja, unapreðenja životne okoline, ekonomskog razvoja i socijalnog statusa graðana.</div><br>
            <div id="KB4Parent" class="parent"> <a href="#" onClick="expandIt('KB4'); return false">
                  <font color="<?php echo "$txt_color2?>">...ani difranco</font></a></div>

                    <div id="KB4Child" class="child"><p style="margin-left:20px;">
                        ivotna sredina u Tuzlanskom kantonu je ugrožena a još uvijek je nedovoljno sredstava da se rješavanju brojnih problema pristupi s oèekivanom ozbiljnošæu. Stoga ovaj program podstièe graðansko samoorganizovanje na unapreðenju uslova življena i obezbjeðenju ekološki èiste sredine. Projekti iz ovog programa su javno-zagovaraèkog tipa i podrazumijevaju visok nivo graðanskog uèešæa. Trenutno je aktulna problematika regulisanja odvoza smeæa u ruralnim mjesnim zajednicama i poboljšanje saradnje graðana sa predstavnicima javnih komunalnih preduzeæa. </div><br>
            <div id="KB5Parent" class="parent"> <a href="#" onClick="expandIt('KB5'); return false">
                <font color="<?php echo "$txt_color2?>">...a camp</font></a> </div>

                    <div id="KB5Child" class="child">
              <p style="margin-left:20px;" class="maintext">Od 1998 godine, Vesta u partnerstvu
                sa lokalnim i meðunarodnim nevladinim organizacijama, ulaže u
                jaèanje organizacionih kapaciteta te je sada u moguænosti da dio
                znanja i vještina, usvojienih kroz steèeno iskustvo ponudi drugim
                nevladinim organizacija, vladinim institucijama i privatnom sektoru.
                To se prije svega odnosi na sljedeæe:<br>
                <br>
                - Facilitacija radionicama strateškog planiranja <br>
                - Facilitacija u pisanju prijedloga projekata <br>
                - Facilitacija u kreiranju projekata javnog zagovaranja<br>
                - Facilitacija i trening za kreiranje poslovnih planova nevladinih
                organizacija<br>
                - Facilitacija i trening za kreiranje marketing planova nevladinih
                organizacija <br>
                <br>
                - Trening iz osnova medijske prezentacije<br>
                - Trening iz istraživanja javnog mjenja<br>
                - Trening iz nenasilne komunikacije <br>
                - Trening za menadžment nevladinih ''community'' radio stanica
                <br>
                - Trening iz osnova finansijskog poslovanja za nevladine organizacije<br>
                - Trening iz javnog zagovaranja
            </div><br>
            <script language='JavaScript'>
    if (NS4) {
        firstEl = "KB1Parent";
        firstInd = getIndex(firstEl);
        arrange();
    }
</script>
            <div style="display: none;"></div>
            <p>
            <p>&nbsp;
          </td>
        </tr>
      </font>
      </table>
    </td>
thanx in advance...