Code PHP:
$myText = '9-0 srebmun eht';
for($i=0;$i<1;$i++) {
 echo strrev($myText);
}