Install Xapian for Python 2.6 on CentOS 5.5

Printable View