weird stuff when downloading fontello icons.

Printable View